Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti.
Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba.

Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradskom društvu Crvenog križa Pregrada na:

  • putem telefona na broj +385(0)49 376 013
  • putem faxa na broj +385(0)49 376 013
  • putem elektroničke pošte: gdck-pregrada@gmail.com
  • poštom ili  donijeti osobno na adresu Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada, Kostelgradska 18, Pregrada

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu za obrazac.

Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15), koji su objavljeni u „Narodnim novinama“, broj 12/14, 15/14.”


Dokumenti
Odluka o imenovanju povjerenika za informiranje | pdf 355 kb
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama | pdf 280 kb
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija  | pdf 272 kb
 

Izvješća

2019. godina