ZAPOČELO OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALNOG KNJIGOVOĐU U SKLOPU PROJEKTA „POKRENI SE, IZMJENI SE!“

Gradsko društvo Crvenog križa Krapina 18. rujna 2021. godine započelo je s provedbom programa osposobljavanja za samostalnog knjigovođu u Krapini. Osposobljavanje se provodi u sklopu projekta „Pokreni se, izmjeni se!“ odobrenog u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a u sklopu poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu. Ukupna vrijednost projekta je 1.980.057,74 kn.
Program osposobljavanja za samostalnog knjigovođu će trajati ukupno 145 nastavnih sati. U osposobljavanju će sudjelovati 11 polaznika pripadnika NEET skupine koji će sudjelovati i u ostalim projektnim aktivnostima. Program obrazovanja je odobren od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a provodi ga Pučko otvoreno učilište Krapina. Nakon uspješno završenog osposobljavanja program se upisuje u e-radnu knjižicu polaznika koji će time biti konkurentniji na tržištu rada. Osim troška verificiranog programa osposobljavanja, osiguran je i trošak dolaska i odlaska na edukaciju.
Osnovni cilj projekta je povećati pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i aktivacije, podršku pružanjem usluga mentorstva i savjetovanja te uključivanjem u verificirane programe obrazovanja. U aktivnostima projekta mogu sudjelovati mlade osobe od 15 do 29 godina koje ne rade, nisu u sustavu obrazovanja i nisu registrirane u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sadržaj teksta isključiva je odgovornost Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Krapina.