Volontiranje je ključ naših društava. Ono potiče participaciju građana, potiče na zajedničko djelovanje, a ujedno širi mogućnosti za postizanje određenih promjena u zajednici.
Dobrobit volontiranja je višestruka. Osim što volonteri svojim radom doprinose dobrobiti pojedinaca i zajednice, volonterstvo pozitivno utječe na same volontere, na njihovo zdravlje i dobrobit. Volontiranjem volonteri smanjuju vlastitu socijalnu izolaciju te ujedno jačaju vlastite vještine.
U našoj Mreži prijenosa dobre prakse nastojimo poticati i jačati volonterstvo za dobrobit zajednice i volontera.