REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD PREGRADA
GRADONAČELNIK

Klasa: 810-01/20-01/13
Urbroj: 2214/01-02-20-1
Pregrada, 16.03.2020. godine

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Pregrade donosi

ODLUKU

Zbog trenutne situacije u hrvatskoj vezano uz epidemiju korona virusa (COVID-19) od osobitog je interesa zaštita zdravlja građana, te se u cilju suzbijanja širenja prethodno navedene zarazne bolesti donose sljedeće odluke i mjere:

1. U Osnovnoj školi Janka Leskovara te svim Područnim školama na području grada Pregrade do daljnjega se neće održavati nastava. Dvorana Osnovne škole do daljnjeg je zatvorena.
2. Nastava se do daljnjega ne održava u Srednjoj školi Pregrada te dislociranom studiju Sestrinstva u Pregradi. Sportska dvorana Srednje škole Pregrada do daljnjega je zatvorena.
3. Nastava se do daljnjega ne održava u Glazbenoj školi Pregrada.
4. U Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada do daljnjega se neće provoditi redovni programi, programi predškole te kraći programi vrtića.
5. Gradska knjižnica i Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina zatvoreni su do daljnjega.
6. Gradska uprava radi prema uobičajenom rasporedu, ali se ograničava izravan rad sa strankama, te se svi korisnici upućuju na komunikaciju putem telefona, pošte i elektroničke pošte.
7. Trgovačka društva u vlasništvu Grada Pregrade VIOP d.o.o. i Niskogradnja d.o.o. rade prema uobičajenom radnom vremenu, ali se ograničava izravan rad sa strankama, te se svi korisnici upućuju na komunikaciju putem telefona, pošte i elektroničke pošte.
8. Preporuča se do daljnjega odgoditi skupove i organizirana okupljanja te otkazivanje svih natjecanja i treninga klubova i udruga koji su članovi Sportske zajednice grada Pregrade.
9. Udrugama na području grada Pregrade preporuča se ograničiti aktivnosti u radu udruga i druženja članova u zatvorenim prostorima.
10. Prostor Gradske vijećnice Grada Pregrade te drugi javni prostori do daljnjega se neće moći koristiti za okupljanja i javne skupove.
11. Preporučuje se ne održavanje sajma, odnosno prodaje na malo izvan prodavaonice na lokaciji Ulica Stjepana Radića 19, Pregrada.
12. Posljednje ispraćaje pokojnika preporuča se održavati u krugu obitelji.
13. Djelatnici GDCK Pregrada koji provode usluge pomoći u kući i aktivnosti u sklopu projekta „Žene za Zagorje“ svakodnevno će obilaziti korisnike usluga pomoći u kući prema dosadašnjem rasporedu, ali bez ulaska u kuću korisnika i izravnog kontakta sa samim korisnikom. Provodit će se samo usluge dostave namirnica, lijekova, plaćanja režija, te eventualno prijevoz do liječnika (prema prethodnom dogovoru sa liječnikom).
14. Djelatnici GDCK Pregrada osigurat će stručnu pomoć oko nabavke živežnih namirnica i/ili lijekova svim građanima koji su stariji, sami i nemoćni. Svi građani koji imaju potrebu za dostavom namirnica ili lijekova mogu se javiti na broj telefona GDCK Pregrada 098 857-120, koji će biti otvoren od 0 do 24h.
15. Preporuča se građanima da se prilikom obilaska, pružanja pomoći osobama koje su ugrožena skupina; osobe starije životne dobe, osobe koje imaju kronične bolesti, obavezno pridržavaju preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
16. Mole se građani da zbog ozbiljnosti situacije smanje društvene kontakte izvan obitelji te da svoje kretanje izvan kuće ograniče samo na nužno potrebno.

Gradonačelnik Grada Pregrade
Marko Vešligaj, univ.spec.pol.,v.r.

Kontakt brojevi Gradske uprave, javnih ustanova i trgovačkih društava:
Grad Pregrada
Tel: 049/ 376-052
grad@pregrada.hr

Gradska knjižnica
Tel: 049/ 376-111
knjiznica-pregrada@kr.t-com.hr

Muzej grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina
Tel: 049/376-122
muzej@pregrada.hr

Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada
Tel: 049/376-114
ured.ospregrada@skole.hr

Srednja škola Pregrada
Tel: 049/382-150
ss-pregrada@kr.t-com.hr

Glazbena škola Pregrada
Tel:049/ 377-234
glazbena.skola.pregrada@kr.t-com.hr

Dječji vrtić “Naša radost”Pregrada
Tel: 049/377-489
nasaradost.pregrada@gmail.com

VIOP d.o.o.
Tel: 049/ 376- 126
info@viop.hr

Niskogradnja d.o.o.
Tel: 049/ 376- 126
info@niskogradnjapregrada.hr

Vatrogasna zajednica Grada Pregrade
vatrogasna.zajednica.grada.pre@kr.t-com.hr
P: Nikola Pasariček 091/212-6300
email: nikola.pasaricek@kr.t-com.hr
Z: Siniša Petrak 098/ 174-6154
petraksiniša@yahoo.com